Espai Social Magdalenes

L'Espai Social de Magdalenes és un projecte ubicat a Ciutat Vella que té per objectiu fomentar l'autogestió, així com promoure i allotjar iniciatives que garanteixin l'exercici i la defensa d'aquells drets que no es troben actualment garantits en les polítiques vigents: dret a l'habitatge, dret a la ciutat, dret a la llibertat de moviments de les persones migrants, dret a la participació política i dret al lliure accés i producció de cultura.

L'ES de Magdalenes ha esdevingut des de la seva creació un projecte públic obert als moviments socials i al teixit associatiu del barri. Aquest espai ha generat xarxes i iniciatives culturals i polítiques des de les quals s'han articulat i s'articulen respostes i solucions a les problemàtiques i reptes socials que experimenta actualment el centre històric de Barcelona: la creixent gentrificació, l'assetjament immobiliari, la pressió turistificadora, l'èxode poblacional i d'activitats, i el debilitament de les xarxes socials existents i d'acollida de població nouvinguda.

Així doncs, l'ES Magdalenes ha esdevingut un espai de trobada d'associacions veïnals, moviments en defensa del dret a l'habitatge (VdeVivienda, Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística), moviments en defensa dels drets de les persones migrants (Espai de Desobediència a les Fronteres) així com d'iniciatives que promouen l'ús del programari lliure i aposten per un accés no restrictiu a la producció i distribució cultural.

Tags: